Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i coachingowych” oraz „Polityką Prywatności”. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204), jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, niezbędne warunki techniczne wymagane do korzystania z usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie z wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.
 2. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu internetowego zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta (w tym również Konsument).
 3. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie jego wybór w ramach Sklepu określonego rodzaj i ilość Usług, Towarów bądź Plików cyfrowych, zmierzających bezpośrednio do zawarcia z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching Umowy Sprzedaży na odległość tych Towarów, Usług i Plików cyfrowych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Serwis, Sklep internetowy- sklep, serwis internetowy Marta Bukowska Fitness & Business Coaching znajdujący się pod adresem www.dogcoaching.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Usługi, Towar bądź Pliki cyfrowe.
 5. Strona- Klient i Sprzedawca,
 6. Towar- rzecz ruchoma, produkty której dotyczy Umowa sprzedaży, które prezentowane są w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Usługa- Usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym a w ramach niego prezentowane w szczególności: szkolenia i sesje coachingowe.
 8. Plik cyfrowe – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, kurs online oferowane przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.
 9. Umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży Towarów lub usług zawarta pomiędzy  a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Serwisu internetowego www.dogcoaching.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych usług. Właścicielem serwisu i sprzedającym jest Marta Bukowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Bukowska Fitness & Business Coaching z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Czaple 14h posiadająca NIP:8392922536 zwaną dalej Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 2. Klient może kontaktować się z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, na adres kontakt@dogcoaching.pl a także telefonicznie pod numerem tel.
  +48 608-581-704 w godz. od 9.00 do 15.00 w dni robocze. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  kontakt@dogcoaching.pl
 3. Użytkownicy przed korzystaniem z usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego wszystkich postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jego Załączników.
 4. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin z możliwością jego utrwalenia poprzez pobranie wydrukowanie, zapisanie na nośnikach.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. Warunki i zasady składania Zamówień,
 2. Zasady zawierania Umów, których przedmiotem są Towary, Usługi bądź Pliki,
 3. Procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy.

§3

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Systemu Marta Bukowska Fitness & Business Coaching wymagana jest:
 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, wyposażonego w system Windows bądź Linux,
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari, obsługującej pliki cookies. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie ponosi odpowiedzialności,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 1. W przypadku nieposiadania przez urządzenie Klienta parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis oraz poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 2. Klient, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików cyfrowych, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI.
 2. Pliki ePUB i PDF – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików.
 3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

§4

Składanie i realizacja Zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny w przypadku Towarów nie zawierają ceny przesyłki.
 2. W celu dokonania Zamówienia należy odwiedzić Sklep a następnie dokonać wyboru Towaru, Usługi, bądź Pliku cyfrowego dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Sklepie.
 3. Wybór zamawianych towarów, usług bądź Plików cyfrowych dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep internetowy i można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W chwili składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania rejestracji w sklepie internetowym poprzez utworzenie indywidualnego konta, dostępnego za pomocą loginu, który stanowi adres e-mail Klienta oraz określonego hasła dostępu, którego to nie udostępnia osobom trzecim. Rejestracja indywidualnego konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wymagane dane kontaktowe oraz zaznaczy okienka dot. akceptacji Regulaminu i Załączników. Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnym ze stanem faktycznym w Formularzu Zamówienia. W przypadku gdy podane dane nie będą kompletne Marta Bukowska Fitness & Business Coaching skontaktuje się z Klientem. Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching z Klientem, Marta Bukowska Fitness & Business Coaching ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Podczas składania Zamówienia Klient dokonuje również wyboru formy płatności za zamówione Towary, Usługi bądź Pliki Cyfrowe.
 7. Klient rozumie i oświadcza, iż przez potwierdzenie, wysłanie Zamówienia zawiera Umowę sprzedaży, która wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty Marta Bukowska Fitness & Business Coaching za złożone Zamówienie.
 8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, które będzie skuteczne, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu na podany wcześniej adres email potwierdzającą i podsumowującą treść Zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Klienta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą po złożeniu przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 11. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching wpłaty. Zamówiony Plik Cyfrowy zostanie wysłany na podany przez Klienta adres email. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku minut do kilku dni w przypadku przelewu, o którym mowa w §5 ust. 1 lit. b).
 12. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

§5

Płatności

 1. Płatności za usługi Marta Bukowska Fitness & Business Coaching mogą być dokonane w następującej formie:
 1. Gotówkowej,
 2. Przelewem z konta bankowego- płatne bezpośrednio na konto bankowe Marta Bukowska Fitness & Business Coaching w Banku: iPKO o nr 87 1020 1811 0000 0002 0286 0021 , tytułem „Numer Zamówienia”
 3. Przelewem natychmiastowym za pośrednictwem Tpay,
 1. Klient upoważnia Marta Bukowska Fitness & Business Coaching do wystawienia imiennego dowodu zakupu (faktury) bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e- faktury.
 2. Składając zamówienie Klient może wyrazić chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane wymagane dane, niezbędne do wystawienia dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dogcoaching.pl
 3. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, Towarów i Plików cyfrowych, wycofanie wprowadzanie nowych Usług, Towarów i Plików cyfrowych, przeprowadzania i odwoływanie akcji promocyjnych. Powyższe sytuacje nie będą miały żadnego wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzeniem powyższych zmian.

§6

Prawa autorskie

 1. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Marta Bukowska Fitness & Business Coaching lub Marta Bukowska Fitness & Business Coaching posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 776 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient, który nabył Towary, usługi lub pliki cyfrowe w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 3. Wszelkie Produkty i Pliki cyfrowe dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7

Reklamacje

 1. Jeżeli sprzedana przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching rzecz ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Marta Bukowska Fitness & Business Coaching niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient może zgłaszać reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną lub też listownie adres: Marta Bukowska Fitness & Business Coaching z dopiskiem „reklamacja”.

§8

Odstąpienie od Umowy

 1. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży Usług Konsumentowi, a więc stosuje się jedynie do sprzedaży Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
  poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14 dniowego terminu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia
  się na odległość, m.in.:

a)      wiadomością e-mail, na kontakt@martabukowska.pl,

b)      w formie pisemnej, na adres siedziby Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.

 1. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa
  w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 2. W przypadku zamówienia Usługi tj. szkolenia lub coachingu przez Klienta instytucjonalnego (nie konsumenta w myśl obowiązującego ustawodawstwa) o charakterze ciągłym na dłuższy okres czasu (miesiąc lub więcej), przyjmuje się procedurę płatności za cały okres trwania usługi bądź w formie ratalnej. Z uwagi na konieczność poniesienia kosztów organizacyjnych lub/i przygotowania indywidualnej „planu rozwoju klienta”, w przypadku odstąpienia klienta od świadczenia usługi w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia sesji coachingowej bądź szkolenia, Marta Bukowska Fitness & Business Coaching zastrzega sobie prawo naliczenia bądź do potrącenia i zatrzymania pełnej należności za zrealizowaną lub przygotowana do realizacji usługę (w tym za przygotowanie „planu rozwoju”) w wysokości minimum 60 % całości ceny usługi lub większej w zależności od włożonej pracy w realizacje usługi.
 3. Zwrot pozostałej należności uiszczonych na rzecz Marta Bukowska Fitness & Business Coaching przez Klienta nie będącego Konsumentem, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastąpi po otrzymaniu przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching podpisanej korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).

§9

Polityka prywatności oraz ochrona danych Osobowych

 1. Właściciel Sklepu będący Administratorem danych osobowych Klientów zobowiązuje się podjąć wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: kontakt@martabukowska.pl
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się w Serwisie internetowym.

§10

Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Marta Bukowska Fitness & Business Coaching a Klientami będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Marta Bukowska Fitness & Business Coaching a Klientem nie będącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Marta Bukowska Fitness & Business Coaching
 4. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 
 5. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu, stanowią:
 1. „Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i coachingowych”
 2. „Polityka Prywatności”.
 1. Regulamin wchodzi w życie 1.10.2019 r.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

– Adresat: Marta Bukowska Fitness & Business Coaching
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data