Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i treningów indywidualnych

MARTA BUKOWSKA FITNESS & BUSINESS COACHING

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i treningów indywidualnych.

§1

Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i coachingowych przez Martę Bukowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Bukowska Fitness & Business Coaching z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Czaple 14h posiadająca NIP:8392922536 zwaną dalej Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 2. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu internetowego zamierza zawrzeć lub zawarła umowę na podstawie Zamówienia z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta (w tym również Konsument).
 3. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie jego wybór w ramach Sklepu określonego rodzaj i ilość Usług lub Towarów, zmierzających bezpośrednio do zawarcia z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching. Umowy Sprzedaży na odległość tych Towarów bądź Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Strona- Klient i Sprzedawca.
 5. Usługa- Usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz Klienta: szkolenia i sesje coachingowe.
 6. Umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży usług zawarta pomiędzy Marta Bukowska Fitness & Business Coaching a Klientem.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz złożył Zamówienie. Oświadcza, iż rozumie, że wspólnie te dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Marta Bukowska Fitness & Business Coaching o świadczenie usług szkoleniowych bądź treningów indywidualnych.
 2. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w wysokości, w terminie, w formie i w sposób określony podczas wstępnej konsultacji.
 3. Dokonanie płatności należności za Zamówioną usługę w pełnej wysokości bądź oświadczenie dokonywania płatności ratalnej upoważnia Klienta do otrzymania usług wskazanych podczas konsultacji.

§3
Zasady uczestnictwa

 1. Klienci biorący udział w szkoleniach i treningach indywidualnych organizowanych lub współorganizowanych przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
 2. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub treningach indywidualnych.
 3. Poprzez udział w szkoleniach lub treningach indywidualnych Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie, trening indywidualny. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientom (publikacje, produkty edukacyjne etc.).
 4. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  nie gwarantuje Uczestnikom i nie odpowiada za osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/treningu. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami Marta Bukowska Fitness & Business Coaching .
 5. Klienci biorący udział w szkoleniu lub treningu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, treningów, lub materiałów z nich pochodzących.
 6. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. Promocje organizowane przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
 8. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału Klienta w szkoleniu lub treningu bez zwrotu kosztów w przypadku, gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych bądź gdy zachowuje się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i innych jego uczestników.

§4
Trening indywidualny

 1. Klient w ramach współpracy z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching może zakupić trening indywidualny, który odbywa się we wspólnie ustalonym z Klientem miejscu.
 2. Przez trening indywidualny rozumie się 60 minutowe spotkanie Klienta z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching , realizowane w umówionym miejscu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem terminem.
 3. Czas trwania treningu rozpoczyna się o określonym wspólnie terminie
 4. W przypadku, gdy trening został opłacony i nie jest możliwy do zrealizowania ze względu na niezależne od Marta Bukowska Fitness & Business Coaching i Klienta trudności, umówione zostaje kolejne spotkanie.
 5. W przypadku gdy Klient nie odbywa umówionego spotkania bez poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Marta Bukowska Fitness & Business Coaching minimum 12 godzin wcześniej w postaci e-maila, dokonana opłata za trening nie zostaje zwrócona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub Marta Bukowska Fitness & Business Coaching odwołuje spotkanie z 12-godzinnym wyprzedzeniem w postaci e-maila, spotkanie zostaje umówione w innym terminie dogodnym dla Klienta i Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 7. W przypadku, gdy Klient odwoła umówiony termin treningu indywidualnego drugi raz bez poinformowania z 12-godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji w postaci e-maila, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za trening (lub dokonana opłata za trening nie zostaje zwrócona).

§5
Szkolenia

 1. Klient w ramach współpracy z Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  może zakupić szkolenia, które odbywają się w terminie określonym w złożonym Zamówieniu przez Sklep internetowy.
 2. Terminy szkoleń oraz kursów są ogłaszane na stronie internetowej www.dogcoaching.pl.
 3. Liczba Uczestników w szkoleniach i kursach jest określona przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching, a o przydziale do grupy decyduje kolejność zgłoszenia. 
 4. Opłata za szkolenie lub kurs podana jest w złotych polskich.
 5. W kursie lub szkoleniu mogą wziąć udział psy, które ukończyły co najmniej 4 miesiąc życia. 
 6. Klient najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć, jest obowiązany do przedstawienia Marta Bukowska Fitness & Business Coaching książeczki zdrowia psa wraz z wykazem aktualnych szczepień. 
 7. Klient jest zobowiązany przez czas trwania szkolenia lub kursu stosować się do poleceń Marta Bukowska Fitness & Business Coaching. 
 8. Klientjest zobowiązany do zaopatrzenia się i przynoszenie na zajęcia pomocy szkoleniowych wskazanych przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 9. Klient podczas zajęć trzyma psa na smyczy i może psa spuścić jedynie na wyraźne wskazanie Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 10. Klient może pozwolić by jego pies podszedł do innego psa uczestniczącego w kursie jedynie na wyraźne wskazanie Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 11. Klient jest zobowiązany do trenowania ze swoim psem pomiędzy zajęciami zgodnie z zaleceniami Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 12. Klient przed wzięciem udziału w szkoleniu lub kursie jest wcześniej obowiązany umożliwić psu odbycie spaceru oraz załatwienia jego potrzeb fizjologicznych.
 13. Klient jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie podczas zajęć i jest jednocześnie zobowiązany do posiadania przedmiotów umożliwiających posprzątanie.
 14. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa /odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło/ odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Klient.  
 15. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u innych Klientów lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez Klienta.
 16. W zajęciach może uczestniczyć Klient oraz osoby wskazane przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching, które uzyskały zgodę Organizatora na uczestniczenie w szkoleniu lub kursie. 
 17. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od głaskania, karmienia oraz przywoływania innych psów biorących w szkoleniu lub kursie za wyjątkiem gdy takie działania polecił mu wykonać Organizator. 
 18. Klient w przypadku choroby zwierzęcia jest zobowiązany powiadomić o tym Organizatora i powstrzymać się od udziału w szkoleniu lub kursie.  
 19. W przypadku alergii pokarmowej Klientpowinien poinformować o tym Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu. 
 20. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zajęć, oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i filmów na stronie www.dogcoaching.pl oraz w mediach społecznościowych w celu promocji działalności Marta Bukowska Fitness & Business Coaching.
 21. Klient ma prawo nie wyrażenia zgody na działania opisane w punkcie poprzednim poprzez pisemną deklarację przesłaną drogą elektroniczną (kontakt@dogcoaching.pl), najpóźniej w dzień rozpoczęcia szkolenia lub kursu. 
 22. W przypadku nie uczestnictwa Klient w zakupionym szkoleniu traci on możliwość wzięcia udziału w nim, nawet jeśli Marta Bukowska Fitness & Business Coaching będzie organizowało nowe szkolenie o tej samej tematyce. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie jest zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kosztów Klientowi.
 23. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia w terminie do 14 dni przed jego odbyciem. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching tego samego szkolenia w późniejszym terminie oraz od posiadania wolnych miejsc na nie.
 24. Skorzystanie z możliwości przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Marta Bukowska Fitness & Business Coaching za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kontakt@dogcoaching.pl
 25. W sytuacji, gdy Marta Bukowska Fitness & Business Coaching nie organizuje dodatkowych terminów danego szkolenia, istnieje możliwość zamienienia wybranego szkolenia na inne dostępne w ofercie Marta Bukowska Fitness & Business Coaching w sklepie internetowym tylko i wyłącznie po wyrażonej zgodzie Marta Bukowska Fitness & Business Coaching. Klient zobowiązany będzie do uiszczenia różnicy występującej pomiędzy cenami szkoleń. W przypadku wystąpienia nadpłat nie będą one zwracane.
 26. Termin Szkolenia może zostać przesunięty bądź odwołany przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching z powodu jakichkolwiek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Marta Bukowska Fitness & Business Coaching i od niego niezależnych ani mogących być do przewidzenia (siła wyższa) w tym choroby Prowadzącego, wypadku losowego, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie, wystąpienia wypadków losowych w lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (pożar, zalanie, brak mediów np. prądu). Marta Bukowska Fitness & Business Coaching zawiadomi o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia.
 27. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Szkolenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Szkolenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Szkoleniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 28. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca Szkolenia. W przypadku znaczących zmian cech Szkolenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 29. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Marta Bukowska Fitness & Business Coaching lub wskutek działania siły wyższej.
 30. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Marta Bukowska Fitness & Business Coaching najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia.
 31. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 10 powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektroniczne na maila kontakt@dogcoaching.pl i powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
 2. planowany termin wydarzenia,
 3. imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 1. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Marta Bukowska Fitness & Business Coaching i nie wymaga uzasadnienia.
 2. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie Klientów biorących udział w szkoleniu.

§6

Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy znajdujące się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Marta Bukowska Fitness & Business Coaching a Klientami będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Marta Bukowska Fitness & Business Coaching a Klientem nie będącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Marta Bukowska Fitness & Business Coaching .
 4. Marta Bukowska Fitness & Business Coaching  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 
 5. Regulamin wchodzi w życie 1.09.2021 r.